Select your Suzuki V-Strom 1000 model.

Suzuki V-Strom 1000 (2014 - 2019)

Suzuki V-Strom 1000 GTA (2018 - 2019)

Suzuki V-Strom 1000X GTA (2018 - 2019)

Suzuki V-Strom 1000XT (2018 - 2019)